د يارانو ډالۍ

مساپري – ګلستان شینواري. هندوستان

اند ته ډالۍ
مينه ده او پند مساپرۍ کې
پروت دی عجب خوند مساپرۍ کې
مونږه هرې سختې نه وتلي یو
مونږه کړی ووند مساپرۍ کې
اوس به مې نو لاس څنګه درورسي
اوس خو يمه بند مساپرۍ کې
ستا هغه ترخې خبرې ما باندې
شات لګي او قند مساپرۍ کې
دا د ګلستان د زړه خبرې دي
دا چې کوي اند مساپرۍ کې

تبصرې

تبصرې