ژباړل شوي شعرونه

لمر ګلی

د يو انګليسي شعر پښتو زپاړه

لمر په غره  واوښته
او شپه خپره شوه
په لمر مئین
لمرګلي
اسمان ته پورته کتل
او د غروب په رنګ کې
د لمر په لټه بوخت و
یو ستورې لرې
د لوېدیځ و خواته
نا څاپي څرک وواهه
افتاب پرست ګل
سترګې مځکې ته کړې
ورو یې ووي
ګلونه هېڅکله
خیانت نه کوي

تبصرې

تبصرې