ژباړل شوي شعرونه

ویش

له انګليسي ژباړه

که مڼه راسره وه
نیمه به یې کړو
نیمه یې ستا
نیمه یې زما

که خندا راسره وه
نیمه به یې کړو
نیمه یې ستا
نیمه یې زما

که غم په مخه راغی
غم مه کوه !
ټول یې زما

تبصرې

تبصرې