شعرونه په غږ کې

خدای خبر دی چې به دا لیونی څوک وي؟

خدای خبر دی چې به دا لیونی څوک وي؟

 احمدشا پاڅون ډیکلمه کړی نظم دی ….

تبصرې

تبصرې