شعرونه په غږ کې

هغه ده لمبه د سره ګلاب خواته روانه ده

هغه ده لمبه د سره ګلاب خواته روانه ده

دا غزل عبدالله الهام جمالزي  په خواږه غږ ډیکلمه کړی

تبصرې

تبصرې