شعرونه په غږ کې

ستا ها ټپه مې لا په خیال کې

ستا ها ټپه مې لا په خیال کې غزونې کوي، اکرام الله اکرام  ډیکلمه کړی دی

تبصرې

تبصرې