شعرونه په غږ کې

وربلونه – غږیز

تکړه ژورنالیست ، لیکوال او ژباړونکي احمد شا پاڅون ( اوربلونه ) نظم ډیکلمه کړی دی . د تصویر په کلیک کولو یې اور یدلی شئ

تبصرې

تبصرې