بې ټولګې

چاودنه

هله، را تېز شه
څادر دې کیږده
هله ، را زر شه
کارونه پریږده
هله، رادرومه !
ټول که لاسونه
الوتې څڼې
تیت وربلونه
پرې شوې غاړې
مات مړوندونه
سپین ، سپین زړوکي
تورڅادرونه
سوې څپلکې
زاړه بوټونه
هله، راټول که
تیت کتابونه
سوي بکسونه
مات قلمونه
هله لږ زر شه
هله راټول که
خواره لفظونه
کلمه توري
د خدای (ج)نومونه
هله، راټول که
مات موبایلونه
سوي عکسونه
تیت کاغذونه
هله، لږ زر شه
ټول که لاسونه
الوتې څڼې
تیت وربلونه
پرې شوې غاړې
مات مړوندونه

تبصرې

تبصرې