غږ اوانځور ویډیو

منې اوس لویه هدیره دی زړه مې …

بخت جمال کریمي د اجمل اند دا غزل په خواږه ترنم کې ویلي

تبصرې

تبصرې