غږ اوانځور ویډیو

نه په کې چیلم پاتې دی نه په کې جانان دی

جعفر الماس ترنم کړی دی .

تبصرې

تبصرې