بې ټولګې شعرونه

که ملګری مې شوې..

که ملګری مې شوې، داسې ځای دې بیایم
چې ماښام به دې راڼه ستوري یاران وي
ژوند به ګرځنده تصویر وي د رنګونو
ګلابونه به دې ذهن کې روان وي

که ملګری مې شوې، داسې ځای دې بیایم
سره ګډ به پرښتې او انسانان وي
کفاره به د مچکو په شمیر ټاکي
داسې ځای چې ملایان یې مینان وي

که ملګری مې شوې، داسې ځای دې بیایم
چې به ژوند لکه د سیند مستې څپې وي
داسې ځای چې سل خوماره، سل جامونه
د یوې ورځې ټاکلې پیمانې وي

که ملګری مې شوې، داسې ځای دې بیایم
چې پاچا به یې کوڼ نه وي په غوږونو
وزیران به یې په دوو سترګو بینا وي
او پوهیږي به د درد په حسابونو

که ملګری مې شوې، داسې ځای دې بیایم
چې د دار له پړو جوړ به وي ټالونه
د ټوپکو دوکانو کې به ځوړند وي
سیتارونه، ګیتارونه ، ربابونه

که ملګري مې شوې، داسې ځای دې بیایم
چې واکمن به څوک د بل د ایمان نه وي
هر سړی به خپل ضمیر ته ځواب وايي
په ټول ښار کې به قاضي او زندان نه وي

که ملګري مې شوې، داسې ځای دې بیایم
د غره نجونو ته به ټیک د سپوږمۍ راوړو
لمر به بیرته ځنځیرونو کې راکاږو
او سهار به تر تاریکې کیږدۍ راوړو

که ملګري مې شوې، داسې ځای دې بیایم
چې ترې راوړو بیرته نوې ارمانونه
د دېوانو له منګولو به راخلاص کړو
ددې غره د ښاپیریو ورک خوبونه

که ملګري مې شوې، داسې ځای دې بیایم
چې به زده کړو له صوفیانو ایاتونه
د ملا فتوې به ټولې کړو باطلې
ورته رابه وړو د عشق روایتونه

که ملګری مې شوې، داسې ځای دې بیایم
چې ماښام به دې راڼه ستوري یاران وي
ژوند به ګرځنده تصویر وي د رنګونو
ګلابونه به دې ذهن کې روان وي

۲۰۱۷ جنوري ۱ ، پراګ – چک جمهوریت

تبصرې

تبصرې